Opname afdeling klinisch CIB paginakop

Opname afdeling klinisch CIB

Opname afdeling klinisch CIB

Op de afdeling klinische groepstherapie van het CIB worden mensen opgenomen die in een reguliere ggz-instelling zijn vastgelopen in de behandeling. Over het algemeen zijn dit patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, eventueel met aanvullende stoornissen. Vanwege het intensieve groepstherapie programma is het daarnaast van belang dat de patiënt in staat is in een groep te werken en wonen en de verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid te (leren) dragen.

Groepstherapie

Op de afdeling klinische groepstherapie van het CIB krijgt iedere patiënt een eigen behandelaar. De behandelaar bespreekt met de patiënt de doelen van de behandeling. Deze doelen worden opgenomen in het behandelplan. Hiernaast geldt op de afdeling een intensief groepstherapie programma, bestaande uit gespreksgroepen, activiteitenbegeleiding, sport en bewegen en vaktherapieën (beeldend, drama, muziektherapie en psychomotore therapie). Dit programma is, na een korte periode van wennen, voor iedere patiënt verplicht. De groep bestaat uit maximaal tien patiënten.

Behandelingen

Binnen CIB klinische groepstherapie geldt een intensief groepstherapie programma, dat voor elke patiënt verplicht is. Bij opname ontvangen patiënten het programma. Hierin zijn onder andere opgenomen: gespreksgroep, activiteitenbegeleiding, sport en bewegen, beeldende therapie, dramatherapie, psychomotorische therapie en diverse modules.

  • Gespreksgroep: een ongestructureerde groepspsychotherapie, waarin onder begeleiding van twee psychotherapeuten de patiënten thema’s kunnen inbrengen en bespreken.
  • Dramatherapie: de kern van dramatherapie is de ‘handeling’. De handeling die wordt aangezet vanuit wensen en motieven. De mens doet ervaringen op door te handelen en de opgedane ervaringen zetten weer aan tot handelen. Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij spelsituaties geënsceneerd kunnen worden en ervaringen opgedaan kunnen worden die psychische en psychosociale processen beïnvloeden. Binnen dramatherapie wordt er gewerkt met middelen zoals ‘doen alsof’ en gebruik maken van de fantasie, attributen en tableaux vivant. Interactiepatronen, rollen en lichaamshouding zijn onderwerpen die regelmatig aan bod kunnen komen in de therapiegroep.
  • Psychomotorische therapie: psychomotorische therapie (pmt) is een therapievorm waarbij middels bewegen en beleving van het lichaam invloed wordt uitgeoefend op psychische klachten. Binnen de pmt wordt door middel van oefeningen, gericht op bewegingsgedrag en lichaamservaring, gedachten, gevoelens en gedrag rondom bepaalde thema’s uitgewerkt.
  • Beeldende therapie: beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie (verandering, ontwikkeling of acceptatie), waarbij beeldende middelen de basis vormen van het therapeutisch werken, zoals schildertechnieken, klei, stof of metaalbewerking. Problemen worden ervaren en zichtbaar tijdens het werkproces en in het concrete eindresultaat. Beide worden ingezet om te komen tot uiten en beleven van bewuste of onbewuste gedachten en gevoelens. Noodzakelijk is de vertaalslag tussen woord en beeld, het (opnieuw) betekenis verlenen aan opgedane ervaringen en leggen van verbanden tussen therapie-ervaringen en het dagelijks leven.
  • Activiteitenbegeleiding: activiteitenbegeleiding wordt gezien als een ontspanningstherapie, waarbij ook gewerkt kan worden aan persoonlijke doelen. Het uitvoeren van een activiteit vergroot de zelfredzaamheid en zelfstandigheid en stimuleert de creativiteit. Er wordt gebruik gemaakt van creatieve materialen. Er zijn veel technieken mogelijk en er zijn veel materialen en hulpmiddelen aanwezig om aan de meest uiteenlopende creatieve vragen te voldoen. Voorbeelden zijn  schilderen, mozaïeken, glas schilderen, handwerken, speksteen bewerken en kaarten maken.
  • Modules: wisselend aanbod van verschillende modules, zoals psycho-educatie, schemagroep, omgaan met boosheid, omgaan met zelfbeschadiging en maatschappij groep.

Aanmelden

Patiënten kunnen alleen worden aangemeld door een ggz-instelling uit de provincies Utrecht, Zeeland of Zuid-Holland. Patiënten kunnen alleen worden aangemeld door een behandelaar van een andere ggz-instelling. Zij kunnen de mogelijkheid van opname in het CIB uiteraard wel met hun behandelaar bespreken.

In Nederland zijn twee soortgelijke klinieken voor intensieve behandeling (KIB). KIB Amsterdam (onderdeel van Inforsa) bedient de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen, Overijssel en Drenthe en KIB Eindhoven (onderdeel van De Woenselse Poort) de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.