Opvang Verwarde Personen kop

Spoedeisende Hulp Acute Psychiatrie

Spoedeisende Hulp Acute Psychiatrie

De SeHP (voormalig OVP) wordt 24/7 bediend door een zorgteam vanuit Parnassia. Personen met verward gedrag worden binnen de SeHP kortdurend (streven is gemiddeld 4 uur) opgevangen, somatisch gescreend en psychiatrisch beoordeeld. Hierbij wordt tevens gescreend op eventuele problemen op andere leefgebieden. Op basis van de bevindingen wordt bepaald wat het best passende (zorg)aanbod is.

De toename van personen met verward gedrag krijgt in de politiek en de media veel aandacht, mede door een aantal ernstige incidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken waren. Daardoor ontstaat het beeld dat alle personen die verward zijn een gevaar voor de samenleving vormen, terwijl dat zeker niet het geval is. De term 'verward persoon' is een term die de politie gebruikt. Zij treffen frequent personen aan die verward zijn en de grip op hun leven dreigen te verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. 

Kwetsbare mensen 

Bij personen met verward gedrag gaat het veelal om kwetsbare mensen die te kampen hebben met verschillende aandoeningen en beperkingen op meerdere levensterreinen. Het zijn ook mensen die te maken hebben met dementie, verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit, een verstandelijke beperking of diabetes. Vaak treedt verward gedrag op in combinatie met baanverlies, huisverlies, schulden of een ingrijpende emotionele gebeurtenis. Bij personen met verward gedrag gaat het slechts voor een klein deel om mensen met een psychische stoornis. 

Bij personen met verward gedrag, kan gedacht worden aan: 

  • Personen die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn 
  • Personen die de weg kwijt zijn en stemmen of geluiden horen 
  • Personen die hun medicatie niet innemen 
  • Personen die wartaal uitslaan 
  • Personen in een psychose 

SeHP (beoordelingslocatie Spoedeisende Hulp Parnassia) 

De beoordelingslocatie werd eerst geboden in de vorm van Opvang voor Verwarde Personen (OVP) vanuit een politiebureau in de stad, maar daar kon het team om diverse redenen niet langer blijven. Op die locatie werd gewerkt met ruim tien cliëntenverblijven. Cliënten werden daar soms enkele dagen lang opgevangen. Dat is niet de bedoeling. We spreken dan ook niet meer van Opvang voor Verwarde personen, maar van Spoedeisende Hulp Parnassia, waar de eerste opvang plaatsvindt en beoordeeld wordt welke vorm van hulp cliënten nodig hebben. Een eerste inschatting daarvan wordt gemaakt door de triagist, een collega die het eerste telefonische contact rond de melding binnen krijgt. Beoordelingen vinden vaker dan voorheen in de thuissituatie van de cliënt of diens familie plaats.  

De beoordelingslocatie blijft echter wel cruciaal binnen de acute keten; Parnassia heeft een regio brede verantwoordelijkheid voor het bieden van Spoedeisende hulp conform de normen van de landelijke kwaliteitsstandaard (GMAP) voor jeugdigen, volwassenen en ouderen.