Paginakop dubbele problematie

Behandeling van dubbele diagnose

Behandeling van dubbele diagnose

Vanaf de jaren tachtig is er in toenemende mate aandacht voor cliënten met een dubbele diagnose. Hiermee worden cliënten bedoeld die last hebben van zowel een psychiatrische ziekte als van verslavingsproblematiek. Het is hierbij overigens de vraag of het daadwerkelijk om twee te onderscheiden diagnoses gaat. Waarschijnlijker is dat beide diagnoses op een complexe manier verweven zijn en dus niet los van elkaar gezien kunnen worden. Onder andere vanwege deze complexe interactie is het van belang om de psychiatrische en de verslavingsproblematiek gelijktijdig en in samenhang met elkaar te behandelen.

Integrated Dual Disorder Treatment

Door de geïntegreerde dubbele-problematiekbehandeling krijgt een cliënt voor zowel de verslavings- als de psychiatrische problemen behandeling vanuit één team. Onze voorkeursmethode in Den Haag voor een geïntegreerd behandelaanbod is IDDT (Integrated Dual Disorders Treatment). Dit model gaat uit van verschillende fases van gedragsverandering van de cliënt. In een behandeling moeten de aangeboden behandelactiviteiten aansluiten bij deze verschillende stadia van gedragsverandering. Dit kan voorkomen dat een cliënt zich onbegrepen voelt of zich terugtrekt, of dat hulpverleners het gevoel hebben tekort te schieten.

Centrum Dubbele Problematiek (CDP)

Een combinatie van ernstige psychiatrische problemen en ernstige verslaving komt regelmatig voor. Het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) is gespecialiseerd in het helpen van volwassenen met dergelijke gecombineerde problemen. Wij zijn experts in geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose en de Integrated Dual Disorder Treatment, IDDT. Dit model gaat uit van verschillende fases van gedragsverandering van de cliënt. In een behandeling moeten de aangeboden behandelactiviteiten aansluiten bij deze verschillende stadia van gedragsverandering. Dit kan voorkomen dat een cliënt zich onbegrepen voelt of zich terugtrekt, of dat hulpverleners het gevoel hebben tekort te schieten.

De principes van IDDT zijn:

 • Werken met één multidisciplinair team.
 • Werken vanuit één locatie.
 • Met een team dat beide stoornissen gelijktijdig behandelt.
 • Het zorgaanbod sluit aan bij motivatie van de cliënt voor verandering.
 • Diverse groep sessies sluiten aan bij de behoeftes van de cliënt. Dit kan zijn het (voor)overwegen om een verslaving te stoppen, het overgaan tot actie of zorgen voor terugvalpreventie.
 • De methode is speciaal ontworpen voor de doelgroep van cliënten met ernstige psychiatrische stoornissen en ernstige verslavingsproblemen.

Klinische begeleiding (24- uurs zorg)

Bij opname stellen we met de cliënt een behandelplan op. Hierin staat omschreven wat de opnamereden is, welke  activiteiten onderdeel uitmaken van de behandeling en welke eventuele extra therapieën gestart worden. De IDDT methodiek ligt ten grondslag aan de gehele behandeling.

Het CDP bouwt de intensiteit van de begeleiding gedurende de behandeling steeds verder af. De 24-uurs zorg maakt geleidelijk plaats voor poliklinische zorg en groepsbehandeling. De mate waarin de cliënt werkt aan terugkeer naar de maatschappij neemt tijdens de behandeling toe. Zo wordt er op een gegeven moment begonnen met dagbesteding, in de vorm van werk, vrijwilligerswerk of scholing. Ook besteden we aandacht aan praktische zaken zoals het doen van boodschappen of het leren koken.

Samen met een medewerker van de Materieel Juridische Dienstverlening gaat de cliënt aan de slag met eventuele schulden.

Zorgpaden klinisch:

 • Korte klinische stabilisatie (opname 3 weken)
  Opname ter stabilisatie, waarbij er middels een detoxificatie ernstig gebruik wordt doorbroken. Motivatie of  juridische maatregel is hierbij wenselijk.
 • Lange klinische stabilisatie (opname 6 weken)
  Naast detoxificatie zal de behandeling van verslaving en psychiatrie gestart of geoptimaliseerd worden. Diagnostiek is al bekend en behoeft geen herevaluatie.
 • Lange klinische stabilisatie met diagnostiek (opname 8 weken)
  Naast detoxificatie en stabilisatie wordt diagnostiek verricht. Heldere vraagstelling en aanleveren van voorgaande medische informatie, resultaten van eerdere psychologische onderzoeken en behandelgeschiedenis is noodzakelijk. Dit zorgpad kan ook gebruikt worden voor de mogelijkheid om een second opinion uit te voeren.
 • Lange klinische stabilisatie met psychotherapie (opname 12 weken)
  Naast detoxificatie en stabilisatie wordt er ook psychotherapie gestart, dit is van psychologische aard. Bijvoorbeeld: schematherapie, CGT of EMDR.
 • Second opinion
  Dit kan uitgevoerd worden tijdens een klinische opname (zorgpad lange klinische stabilisatie met diagnostiek) of middels poliklinische gesprekken.
 • Begeleid wonen
  Opname op locatie Gouden Regen gedurende 6 maanden. Een tijdelijke woonvorm waarbij cliënt in staat gesteld wordt om zich maximaal te resocialiseren. Dagbesteding en volledige abstinentie van middelen is vereist.

Poliklinische zorg

Het CDP heeft een uitgebreid poliklinisch zorgaanbod. Ook hier is sprake van multidisciplinaire behandeling. Een casemanager coördineert de zorg. Psychiatrische consulten en gesprekken met een persoonlijk begeleider vormen, naast contacten met de casemanager, de basis voor de behandeling. Op indicatie zijn er gesprekken een psycholoog, individuele therapie, groepstherapie of groepsbehandeling. Onze medicatiepoli verzorgt het verstrekken van medicatie.

 • Poliklinische groepsbehandeling:
  Het volgen van 1 of meerdere groepen per week, waarbij iemand niet klinische opgenomen wordt en de hoofdbehandeling bij de verwijzer blijft.
 • Poliklinische co behandeling:
  Psychologische behandeling van de dubbele problematiek. Dit kan gericht zijn op trauma behandeling, of ondersteunende gesprekken. Ook deelname aan de Seeking Safety, schematherapie of EMDR bij craving vallen hieronder. De verwijzer blijft in deze situatie de hoofdbehandelaar
 • Poliklinische behandeling:
  Multidisciplinaire ambulante zorg, waarbij psychiater, casemanager, persoonlijke begeleider en eventueel psycholoog betrokken zijn. Het CDP wordt de hoofdbehandelaar van de cliënt. Voorwaarde voor dit zorgpad is dat de cliënt woonachtig is in Den Haag.
 • Second opinion
  Dit kan uitgevoerd worden tijdens een klinische opname (zorgpad lange klinische stabilisatie met diagnostiek).