paginakop - opvang verwarde personen

Opvang Verwarde Personen

200x200+verwarde+persoon.png

Wie de krant leest of het journaal bekijkt, hoort regelmatig de term 'personen met verward gedrag' vallen. In de Opvang Verwarde Personen (OVP) op het hoofdbureau van politie-eenheid Den Haag vangt een zorgteam van Parnassia Groep personen met verward gedrag op, die in aanraking zijn gekomen met de politie.

Bekijk ook de uitzending De Monitor, een programma van KRO en NCRV, uit september 2019 over verwarde personen.

De toename van personen met verward gedrag krijgt in de politiek en de media veel aandacht, mede door een aantal ernstige incidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken waren. Daardoor ontstaat het beeld dat alle personen die verward zijn een gevaar voor de samenleving vormen, terwijl dat zeker niet het geval is. De term 'verward persoon' is een term die de politie gebruikt. Zij treffen frequent personen aan die verward zijn en de grip op hun leven dreigen te verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen.

Kwetsbare mensen

Bij personen met verward gedrag gaat het veelal om kwetsbare mensen die te kampen hebben met verschillende aandoeningen en beperkingen op meerdere levensterreinen. Het zijn ook mensen die te maken hebben met dementie, verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit, een verstandelijke beperking of diabetes. Vaak treedt verward gedrag op in combinatie met baanverlies, huisverlies, schulden of een ingrijpende emotionele gebeurtenis. Bij personen met verward gedrag gaat het slechts voor een klein deel om mensen met een psychische stoornis.

Bij personen met verward gedrag, kan gedacht worden aan:

  • Personen die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn
  • Personen die de weg kwijt zijn en stemmen of geluiden horen
  • Personen die hun medicatie niet innemen
  • Personen die wartaal uitslaan
  • Personen in een psychose

Opvang Verwarde Personen (OVP)

Gemeentes en politie hebben al jaren te kampen met overlast van personen met verward gedrag, al dan niet verdachten van een strafbaar feit met verward gedrag. Personen met verward gedrag belanden hierdoor vaak onnodig in de politiecel, omdat een goed (zorg)aanbod uitblijft. Deze doelgroep vraagt in het hele land veel inzet, tijd en energie van de politie, de gemeente, het OM en de Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) en ondanks alle inspanningen wordt er voor het merendeel van deze personen geen passende oplossing gevonden. Deze onwenselijke situatie heeft in Den Haag in samenwerking tussen de politie, het Openbaar Ministerie, de gemeente en de GGZ geresulteerd in het ontwikkelen van een geheel nieuwe werkwijze. Een integrale aanpak voor zowel verdachte als niet verdachte personen met verward gedrag in samenwerking met alle ketenpartners.

Binnen het hoofdbureau van de Politie Haaglanden is sinds 1 mei 2014 een Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) voorziening vanuit de Parnassia Groep gehuisvest: de Opvang Verwarde Personen (OVP). Deze voorziening wordt 24/7 bediend door een zorgteam bestaande uit voornamelijk verpleegkundigen. Er zijn tevens medewerkers van de crisisdienst (verpleegkundigen en artsen) binnen de locatie aanwezig. De personen met verward gedrag worden kortdurend (streven is gemiddeld 4 uur), binnen de voorziening somatisch en psychiatrisch gescreend. Hierbij wordt tevens gescreend op eventuele problemen op andere leefgebieden. Op basis van de bevindingen wordt bepaald wat het best passende (zorg)aanbod is. Daarnaast kunnen verdachten met verward gedrag, die verblijven binnen het  arrestantencomplex, op verzoek bezocht worden door zowel een reclasseringsmedewerker als een GGZ medewerker. Het Openbaar Ministerie kan in het kader van de vroeghulp worden geadviseerd over eventuele zorgnoodzaak. Doordat het Openbaar Ministerie middels “ZSM” (snelle afdoening lichte vergrijpen) tevens in het Hoofdbureau is gevestigd, zijn de communicatielijnen kort en kan snel tot afspraken gekomen worden. De politie is op deze wijze aanzienlijk minder tijd kwijt aan deze groep personen met verward gedrag, waardoor zij zich meer kunnen richten op hun kerntaak. Personen met verward gedrag zitten daarbij niet meer onnodig of onnodig lang in een politiecel. Tenslotte krijgen personen met verward gedrag op deze wijze snel(ler) de zorg, die zij op dat moment nodig hebben.

Cijfers 2020

In de periode van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 zijn in totaal 1393 verwarde personen binnengebracht bij de OVP. De gemiddelde instroom deze periode ligt op circa 116 per maand wat neer komt op gemiddeld 3,9  personen met verward gedrag binnen 24 uur.

Van de totaal 1393 ingestroomde personen met verward gedrag binnen de OVP:

35%    

verwezen of terug verwezen naar ambulant GGZ aanbod, waarvan:

- 5% IBT
- 7% IBT overbrugging eigen behandelaar
- 14% Behandelaar
- 59% Terugverwezen eigen behandelaar
- 15% verwezen naar ambulant

46% klinisch opgenomen

6%      

medisch somatisch aanbod, waarvan:

- 39% ingestuurd is naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

Bij betreffende personen was sprake van (ernstige) somatische problematiek. Een deel van betreffende personen zijn na de acute behandeling in het ziekenhuis en na somatisch vrijgeven teruggegaan naar de OVP voor een screening of zijn in het ziekenhuis beoordeeld door de crisisdienst. In meerdere gevallen hebben betreffende personen ook een passend zorgaanbod gekregen.
- 61% verwezen naar de eigen huisarts

1% via justitie een zorgaanbod (opgelegd-) gekregen

1%      

zorgaanbod afgewezen. Bij betreffend personen was wel sprake van verward gedrag, waarbij betreffende personen expliciet hebben aangegeven geen hulp te willen. Hierbij was geen sprake van acuut gevaar. Hierdoor ontbraken echter criteria voor een gedwongen behandeling.

10%    

heeft geen aanbod of doorverwijzing ontvangen. Bij betreffende personen was er geen sprake van specifieke GGZ,- en/of  verslavingsproblematiek en ontbraken criteria om betreffende personen te verwijzen. Het betrof hier met name verwarde personen, die onder invloed van middelen tijdelijk verward gedrag vertoonden en overlast veroorzaakte.

1% welzijn

- 16.6% Nachtopvang
- 50% Maatschappelijke hulp
- 16,6% Sociaal wijkteam
- 16,6% Overige (verpleging, woonvorm, eigen behandelaar, jeugdzorg)