paginakop - opvang verwarde personen

Opvang Verwarde Personen

200x200+verwarde+persoon.png

Wie de krant leest of het journaal bekijkt, hoort regelmatig de term 'personen met verward gedrag' vallen. In de Opvang Verwarde Personen (OVP) op het hoofdbureau van politie-eenheid Den Haag vangt een zorgteam van Parnassia Groep personen met verward gedrag op, die in aanraking zijn gekomen met de politie.

De toename van personen met verward gedrag krijgt in de politiek en de media veel aandacht, mede door een aantal ernstige incidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken waren. Daardoor ontstaat het beeld dat alle personen die verward zijn een gevaar voor de samenleving vormen, terwijl dat zeker niet het geval is. De term 'verward persoon' is een term die de politie gebruikt. Zij treffen frequent personen aan die verward zijn en de grip op hun leven dreigen te verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen.

Bekijk ook de uitzending De Monitor, een programma van KRO en NCRV, uit september 2019 over verwarde personen.

 

Kwetsbare mensen

Bij personen met verward gedrag gaat het veelal om kwetsbare mensen die te kampen hebben met verschillende aandoeningen en beperkingen op meerdere levensterreinen. Het zijn ook mensen die te maken hebben met dementie, verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit, een verstandelijke beperking of diabetes. Vaak treedt verward gedrag op in combinatie met baanverlies, huisverlies, schulden of een ingrijpende emotionele gebeurtenis. Bij personen met verward gedrag gaat het slechts voor een klein deel om mensen met een psychische stoornis.

Bij personen met verward gedrag, kan gedacht worden aan:

 • Personen die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn
 • Personen die de weg kwijt zijn en stemmen of geluiden horen
 • Personen die hun medicatie niet innemen
 • Personen die wartaal uitslaan
 • Personen in een psychose

Opvang Verwarde Personen (OVP)

Binnen het hoofdbureau van de Politie Haaglanden is sinds 1 mei 2014 een Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) voorziening vanuit de Parnassia Groep gehuisvest: de Opvang Verwarde Personen (OVP).

Deze voorziening wordt 24/7 bediend door een zorgteam bestaande uit voornamelijk verpleegkundigen. Er zijn tevens medewerkers van de crisisdienst (verpleegkundigen en artsen) binnen de locatie aanwezig. De personen met verward gedrag worden kortdurend (streven is gemiddeld 4 uur), binnen de voorziening lichamelijk en psychiatrisch gescreend. Hierbij wordt tevens gescreend op eventuele problemen op andere leefgebieden. Op basis van de bevindingen wordt bepaald wat het best passende (zorg)aanbod is. Daarmee wordt voorkomen dat hulpbehoevende personen weer op straat terecht komen.

Daarnaast kunnen verdachten met verward gedrag, die verblijven binnen het arrestantencomplex, op verzoek bezocht worden door zowel een reclasseringsmedewerker als een ggz-medewerker. Het Openbaar Ministerie kan in het kader van de vroeghulp worden geadviseerd over eventuele zorgnoodzaak. Doordat het Openbaar Ministerie middels “ZSM” (snelle afdoening lichte vergrijpen) tevens in het hoofdbureau politie is gevestigd, zijn de communicatielijnen kort en kan snel tot afspraken gekomen worden.

De politie is op deze wijze aanzienlijk minder tijd kwijt aan deze groep personen met verward gedrag, waardoor zij zich meer kunnen richten op hun kerntaak. Personen met verward gedrag zitten daarbij niet meer onnodig of onnodig lang in een politiecel. Tenslotte krijgen personen met verward gedrag op deze wijze snel(ler) de zorg, die zij op dat moment nodig hebben.

Cijfers 2019

De OVP is een gezamenlijke aanpak van gemeente Den Haag, politie, Openbaar Ministerie en Parnassia Groep. Dit integrale model richt zich op zowel verdachte als niet-verdachte personen met verward gedrag in samenwerking met alle ketenpartners. De OVP staat bekend om de unieke en effectieve werkwijze.

Enkele cijfers op een rij:

 • In 2019 zijn in totaal 1552 verwarde personen binnengebracht bij de OVP.
 • De gemiddelde instroom deze periode ligt op circa 129 mensen per maand. Gemiddeld per dag komt dat neer op 4,2 personen met verward gedrag binnen 24 uur.

Van de totaal 1552 ingestroomde personen met verward gedrag binnen de OVP

 • werd 41,5% verwezen of terug verwezen naar ambulant ggz aanbod (zoals terug verwezen naar eigen behandelaar, Intensieve Behandeling Thuis, verwezen naar ambulant)
 • werd 35,5% klinisch opgenomen
 • kreeg 9% medisch somatisch aanbod (zoals: ingestuurd SEH, verwezen naar eigen huisarts, verwezen naar verpleeghuis)
 • kreeg 1% via justitie een zorgaanbod (opgelegd)
 • wees 2% elk zorgaanbod af. Bij deze mensen was wel sprake van verward gedrag, maar wordt expliciet aangegeven door de betreffende persoon dat hij/zij geen hulp wilt. Er is geen sprake van acuut gevaar. Hierdoor ontbreken criteria voor een gedwongen behandeling.
 • kreeg 10% geen zorgaanbod of doorverwijzing. Bij deze groep was er geen sprake van specifieke ggz- en/of verslavingsproblematiek en ontbraken   criteria om betreffende personen te verwijzen. Het betrof hier met name verwarde personen, die onder invloed van middelen tijdelijk verward gedrag vertoonden en overlast veroorzaakte.
 • werd 1% naar welzijn doorverwezen (zoals nachtopvang en maatschappelijke hulp)