Mantelzorg en familie

Familie en naasten

200x200+website_+aanmelden.jpg

Als jouw familielid bij ons in behandeling is voor een psychische aandoening of verslavingsprobleem, heeft dit ingrijpende gevolgen voor jouw familielid, maar ook voor jezelf.

Samen maken we het verschil

Wij vinden het belangrijk je goed te informeren over, en te betrekken bij de behandeling. Het is bekend dat optimale betrokkenheid van familie* bijdraagt aan herstel van jouw familielid. Wij informeren je daarom over de symptomen, de gevolgen, de behandelmogelijkheden van jouw familielid en hoe hiermee om te gaan. Je kunt altijd met vragen bij onze behandelaren terecht.

Op jouw beurt ben je u ook een informatiebron voor onze behandelaren. Jij kent het familielid, jouw ervaringen zijn heel belangrijk. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de behandelaar goed samenwerkt met de familie. Zo draag jij, samen met ons, bij aan het herstel van jouw familielid.

* Met familie bedoelen wij nadrukkelijk eenieder die een directe relatie met de cliënt heeft. Dus alle naastbetrokkenen. Dit kan familie zijn (echtgenoten, partners, kinderen, etc.) maar ook goede vrienden, vrijwilligers of iemand die zich om andere redenen bij de cliënt betrokken voelt.

Je kunt op ons rekenen

Parnassia Groep wil familie:

  • met respect, zorgvuldig en gastvrij bejegenen;
  • helder en duidelijk informeren over behandeling en begeleiding van hun naasten;
  • actief betrekken bij de behandeling van hun naasten;
  • ondersteuning bieden waar nodig.

Hier zetten we ons elke dag voor in. In Uw naaste, onze zorg. Visie, richtlijnen en beleid voor familie Parnassia Groep, zeg maar ons familie beleid, staat beschreven hoe we dat doen en wat je van ons kunt verwachten.

Aanvullende ondersteuning:

Daarnaast kun je, indien nodig, gebruikmaken van:

Wij bieden graag zoveel mogelijk maatwerk. Daarom kan het zijn dat Parnassia als onderdeel van Parnassia Groep aanvullend aanbod aanbiedt (van een van de andere onderdelen van Parnassia Groep om je te informeren en/of te ondersteunen.

Instemming van jouw naaste

Wij houden je graag op de hoogte van het verloop van de behandeling. Volgens de wet moet jouw naaste hier wel mee instemmen. Het komt voor dat een cliënt (tijdelijk) geen contact wenst met de familie: ook dan heb je recht op informatie. Als de cliënt (tijdelijk) geen contact wenst, spant de behandelaar zich in om het contact tussen familie en cliënt zodanig te herstellen dat familie geïnformeerd en betrokken blijft of wordt.

Je hebt wel recht op algemene, niet persoonsgebonden informatie en ondersteuning van onze kant.