Nieuws

Nieuws van Parnassia

15 september 2020

regulier_vader+en+bezorgde+dochter.jpg

Het absolute aantal cliënten met dementie neemt door de dubbele vergrijzing in Nederland al meerdere jaren toe. In de dementiezorg kunnen verschillende partijen in een regio bij een cliënt en diens naasten betrokken zijn. De huisarts, een eerstelijs specialist ouderengeneeskunde, een WLZ-casemanager dementie, geheugenpoli’s van algemene ziekenhuizen en de GGZ. Elke partij heeft een eigen rol en meerwaarde in de regio.

Kenmerken van de regionale samenwerking:

  • de netwerkpartners bieden in het gunstigste geval zorg welke aanvullend is op die van de andere partij
  • soms is er sprake van enige overlap dan wel van een grijs gebied
  • vaak werken ze (kortdurend) samen in een casus
  • meestal is er sprake van een vloeiende cliëntreis door de keten.

Wanneer kan er naar de ggz worden verwezen?

GGZ DOC-teams Parnassia, regio Zaanstreek-Waterland en Midden-Kennemerland (incl. IJmuiden)

In de loop van de jaren zijn de ambulante DOC-teams (Dementie Onderzoek en Casemanagement) van Parnassia Noord-Holland zich steeds meer gaan focussen op de psychiatrisch-specialistische zorg in de dementieketen. Dat betekent diagnostiek, behandeling en begeleiding van cliënten met cognitieve stoornissen/dementie in combinatie met gedrags-, psychiatrische-, en persoonlijkheidsproblemen, en ingewikkelde systeemproblematiek. Dit was en is een ontwikkeling die passend is bij landelijke zorgstandaarden en behoefte van verwijzers en netwerkpartners. Hiermee heeft de GGZ een aanvullende rol en meerwaarde in het netwerk en het bredere veld van de dementiezorg.

Naast de ambulante DOC-teams is de opnameafdeling psychogeriatrie van Parnassia Noord-Holland in Castricum voor de regio Noord-Holland Midden een onmisbare schakel voor de hoog complexe groep cliënten bij wie de combinatie van dementie, somatiek en gedragsproblemen tot gevaarlijke situaties leidt.

Onze expertise stellen wij tot slot ook meer en meer beschikbaar in de vorm van consultatie Ouderenpsychiatrie, zodat wij bij hulpvragen, extra- of intramuraal, laagdrempelig mee kunnen denken en behandelen. Dit aanbod zal in de komende maanden verder ontwikkeld worden.

Samengevat

Met ambulante teams, opnamekliniek en consultatie biedt Parnassia psychiatrische kennis en behandeling op de juiste plaats en op het juiste moment in de regionale ketenzorg dementie.

Contactgegevens

DOC-team Z/W, team Zaanstad
Westzijde 120,1506 EJ Zaandam, T 088-358 0390

DOC-team Z/W, team Waterland
Waterlandplein 1, 1441 RP Purmerend, T 088-358 0300

DOC-team Midden-Kennemerland
Büllerlaan 4A, 1945 SR Beverwijk, T 088-358 0200